សេចក្តីជូនដំណឹង: ជំរាបសួរអតិថជនជាទីស្រលាញ់! សេចក្តីជូនដំណឹងថ្មី Ibet567 យេីងខ្ញុំបានបេីកប្រតិបត្តិការទទួលប្រាក់បញ្ញើឡេីងវិញហេីយ សូមអតិថជនទាំងអស់ចូលរួមលេងការភ្នាល់តាមអនឡានដោយក្ដីរីករាយ។ សូមអរគុណ !     
អតិថិជនថ្មី
សមាជិកថ្មីទទួលបានFree Bet 10$
លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម
ប្រាក់បន្ថែម 20%​ សំរាប់សមាជិកថ្មី
លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម
ប្រាក់ទឹកបង្វិលជូនវិញ
ទឹកប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់កាសុីណូ0.5%
លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម
ទឹកប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញរៀងរាល់ថ្ងៃ 0.3% សំរាប់កីឡា
លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម
ទឹកប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញរៀងរាលថ្ងៃ 1% សំរាប់គីណូ
លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម
ទឹកប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញរៀងរាល់ថ្ងៃ 1% សម្រាប់ស្លតហ្គេម
លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម
ទឹកប្រាក់ ត្រឡប់រៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់(ហ្គេមបាញ់ត្រី 1%)
លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម